21.05.2018

Wycinka drzew, zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Jak zgłosić zamiar usunięcia drzewa ? (wcześniejsza nazwa wniosek o wycięcie drzewa)


Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa jest pierwszym krokiem, jaki należy uczynić aby zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonać wycinki drzew na własnej działce. Dotyczy to nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. Nie istnieje żaden wzór wniosku. Można skorzystać z szablonu udostępnianego przez urząd miasta czy gminy na swojej stronie internetowej lub napisać go samodzielnie pamiętając, że w zgłoszeniu muszą znaleźć się dane jak niżej.


1.Wnioskodawca

-imię i nazwisko wnioskodawcy,

-miejsce zamieszkania,

-telefon kontaktowy (adres e-mail jeśli jest),

2.Pełnomocnik (jeśli został ustanowiony)

-imię i nazwisko pełnomocnika,

-miejsce zamieszkania,

-telefon kontaktowy (adres e-mail jeśli jest),

3.Właściciel nieruchomości (jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem)

-imię i nazwisko wnioskodawcy,

-miejsce zamieszkania,

-telefon kontaktowy (adres e-mail jeśli jest),

4.Organ do którego skierowane jest zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

5.Dokładny adres nieruchomości, której dotyczy zamiar usunięcia drzewa (ewentualnie numer geodezyjny działki i obrębu, nr księgi wieczystej.

6.Podpis wnioskodawcy (lub pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania wnioskodawcy)

7. Wykaz załączników takich jak:

-rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa na działce,

-zgoda współwłaścicieli, jeśli jest ich kilku,

-pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika

8.Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika


Właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić na piśmie zamiar usunięcia drzewa, jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego;

  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego;

  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.


    W sytuacji, kiedy wniosek będzie niekompletny (brak wszystkich wymaganych pozycji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku), organ zleci uzupełnienie zgłoszenia w terminie 7 dni. W razie nieuzupełnienia zgłoszenia organ wniesie sprzeciw.

    W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć do zgłoszenia oryginał pełnomocnictwa lub poświadczony odpis,wraz z dowodem opłaty skarbowej.

    W przypadku kiedy właścicieli nieruchomości jest więcej, do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli.